Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Onze verkoopprijzen zijn indicatief. Zij kunnen automatisch herzien worden door ons in de volgende gevallen:

 • verhoging van de grondstofprijzen
 • loonsverhogingen
 • pariteitwisseling van de valuta waarin onze grondstoffen gequoteerd worden
 • verhoging van de energieprijzen
 • vervanging van ontbrekende grondstoffen door andere: wijzigingen van aankoopbronnen door redenen onafhankelijk van onze wil
Deze opsomming is niet beperkend. Sommige verkoopprijzen kunnen vermeld zijn in vreemde valuta: de wisselkoers is die, geldig op de datum van de offerte, en elke wijziging van deze koers zal automatisch de herziening teweegbrengen van de vermelde prijzen

2. Al onze leveringen worden contant betaald, indien geen andere schriftelijke overeenkomst bestaat.

3. Alle verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers worden slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons.

4. De gelijkvormigheid van de kleur van onze gebruikte drukinkten, alsmede van ons papier, kan niet gegarandeerd worden.

5. Onze levertermijnen zijn indicatief. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies ontstaan wegens te late levering. Machinebreuk, gebrek aan stroom of energie, staking, brand, overstroming enz. worden aangezien als gevallen van overmacht. Deze opsomming is niet beperkend.

6. De goederen worden verkocht af fabriek. Het vervoer geschiedt onder verantwoordelijkheid van de koper, zelfs indien de goederen verkocht werden franco plaats van bestemming.

7. Alle goederen die niet binnen de bepaalde termijn kunnen afgeleverd worden, wegens een oorzaak afhankelijk van de koper, zullen voor zijn risico opgeslagen worden. De opslagkosten zullen 2% per maand bedragen, vanaf de eerste dag van de opslag. Elke begonnen maand zal volledig aangerekend worden. Verder behouden wij het recht om deze goederen onder te brengen in een opslagplaats ten laste van de koper, en dit na een verwittiging per aangetekend schrijven, waaraan geen gevolg is gegeven binnen 8 werkdagen na zijn verzendingsdatum.

8. De volgende toleranties, in plus of in minus, op de bestelde hoeveelheden zijn toegelaten:

 • Minder dan 4990 stuks: 25%
 • van 4990 tot 9999: 10%
 • vanaf 10000 en meer: 5 %
Deze hoeveelheden gelden per formaat, per bedrukking, per kwaliteit, per model, per bewerking en per levering.

9. De volgende toleranties, in plus of in minus, op de bestelde formaten zijn toegelaten:

 • De dikte: ± 10%
 • De lengte: ± 3%
 • De breedte: ± 7%

10. Wegens automatisering van onze fabricatieprocédés is het technisch onmogelijk te vermijden dat een aantal slechte exemplaren vervaardigd worden. Een tolerantie van maximum 1% per zending wordt hiervoor toegelaten.

11. Al onze werken worden uitgevoerd voor risico van de klant, die alleen verantwoordelijk is tegenover ons en tegenover derden, in geval van vervolgingen wegens namaak van gepatenteerde verpakkingen.

12.

 1. plannen, tekeningen,modellen, drukproeven enz., die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling, zullen aangerekend worden of teruggestuurd volgens onze onderrichtingen.
 2. de drukstempels, door ons vervaardigd, blijven onze eigendom, zelfs indien de klant een deel van de kosten heeft betaald.
 3. de deelname in de onkosten verzekert aan de klant dat dit materiaal uitsluitend voor hem zal gebruikt worden, en dat op het ogenblik dat het om één of andere reden uit de omloop wordt genomen
 4. het bewaren van dit materiaal kan enkel gewaarborgd worden tot één haar na zijn laatste gebruik
 5. de plannen, tekeningen, drukproeven, films, modellen, enz. behorende aan onze klanten verblijven in onze lokalen voor hun eigen risico

13. Elke klacht betreffende een zending moet geschieden binnen acht dagen na de datum vermeld op de vrachtbrief of de verzendnota. In geval van slechte levering, beperkt zich onze verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen onze normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen mogen zijn van de foutieve levering, zij zal nooit het recht geven op een eis tot schadevergoeding.

14. Onze facturen zijn betaalbaar te Hasselt. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zullen automatisch en zonder ingebrekestelling, alle nog verschuldigde sommen opeisbaar zijn. Een interest van 3% bovenop de basisrentevoet van de nationale bank per maand zal toegepast worden voor alle facturen die niet op hun vervaldag betaald werden. Bovendien zal automatisch en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10%, met een minimum van €125 geëist worden op het bedrag van de factuur.

15. De verkoper behoudt het eigendomsrecht op alle geleverde goederen, zolang de koper al zijn verplichtingen tegenover hem niet heeft voldaan. Dit houdt in dat de koper intussen niet het recht heeft deze goederen te verkopen of als garantie te geven aan derden. Geleverde goederen blijven bijgevolg eigendom van de verkoper totdat zij geheel zijn betaald.

16. Alle betwistingen die kunnen ontstaan zullen onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank te Turnhout.

17. Wij houden geen rekening met de aankoopvoorwaarden die gedrukt zijn op de brieven of andere documenten van onze klanten. Bij bestelling, erkent de koper kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op deze pagina, en hiermede akkoord te gaan.


Download PDF